Productspecificaties

Ons product voldoet aan
 1. uw wensen, eisen en inbreng
 2. de milieuhygiënische eisen om de geplande nieuwbouw te realiseren
 3. de eisen van bouwrijp; de locatie wordt in een zodanige staat opgeleverd dat de bouwkundige aannemer kan gaan bouwen
 4. de eisen (en is geschikt) voor de aanleg van NUTS voorzieningen en riolering
 5. de eisen (en is geschikt) om na de bouwkundige werkzaamheden woonrijp te maken (het in zodanige toestand brengen van het terrein dat erop gewoond kan worden)

Voorwaarde om te komen tot het product
 1. u staat als klant open om op nieuwe (verfrissende) manier samen te werken; u koopt niet een ingenieursdienst en uitvoeringscapaciteit, maar een door een expert uitgewerkt, op maat gemaakt product
 2. u als klant durft los te laten en de productontwikkeling aan BodemPlan over te laten, zodat wij u maximaal kunnen ontzorgen
 3. onderling vertrouwen, dit betekent dat beide partijen kiezen voor het product en elkaars belangen.

Zo wordt het product ontworpen en gerealiseerd
 1. Intentieovereenkomst
 2. Productontwikkeling; ontwerp, engineering en voorbereiding

  a) afhankelijk van de fase van het ontwikkelingstraject waarin de klant zich bevindt zijn er gegevens aanwezig; wij maken een analyse van deze gegevens
  
b) diepte interview met de klant over het te realiseren product; wat zijn nu echt uw wensen, doelstellingen en eisen

  c) opstellen risico inventarisatie en bepalen beheersmaatregelen

  d) opstellen overzicht van opties die de waarde van de bodem verhogen

  e) uitvoeren benodigde onderzoeken
  
f) opstellen prijs om het product te realiseren
 3. Uitvoeringsovereenkomst
 4. Realisatie product

  a) verzorgen UitvoeringsOntwerp

  b) verzorgen benodigde vergunningen en meldingen
  c) verzorgen overleg met gemeente, bevoegd gezag en belanghebbenden

  d) realiseren van het product

Bovengenoemde onderdelen staan als losse stappen weergegeven, in de praktijk blijkt dit niet zo te werken. Bovengenoemde onderdelen kunnen niet los van elkaar worden verkregen; u koopt een totaalproduct!

Uitsluitingen
BodemPlan werkt voor een van tevoren overeengekomen vaste prijs, mede omdat we alle projectspecifieke risico’s goed in kunnen schatten. Er zijn echter een paar zaken waarop we geen invloed kunnen uitoefenen en waarvan de kans dat het optreed niet goed is in te schatten. 
Hiervoor zijn enkele uitsluitingen op onze vaste prijs opgesteld. BodemPlan heeft wel een uiterste inspanningsverplichting om de onderstaande uitsluitingen niet te laten optreden.
 1. bestuurlijk
  
a) uitblijven vergunningsverlening door exceptionele eisen van toetsende instanties
 2. juridisch
  
a) complicaties door procedurele fouten derden
 3. financieel

  a) financiële risico's die BodemPlan niet kan dragen (BodemPlan BV stelt dan voor om projectspecifieke afspraken te maken)
 4. ruimtelijk

  a) stagnatie/financiële schade door archeologische vondsten

  b) stagnatie/financiële schade door flora en fauna wet

  c) stagnatie/financiële schade door waterwet
 5. maatschappelijk

  a) publieke weerstand tegen het project
 6. programma

  a) programma wijzigingen na vaststelling ontwerp/uitvoeringsplan
 7. organisatie
  
a) financiële schade door niet halen van de planning door onvoorziene omstandigheden
 8. technisch
  
a) dit zal projectspecifiek worden bepaaldContactFasesKosten