Disclaimer

  
Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

BodemPlan alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan BodemPlan werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. BodemPlan aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. BodemPlan aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door BodemPlan worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van BodemPlan.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.